Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 – Giới thiệu