Mĩ thuật 1

Tổng chủ biên

Phạm Văn Tuyến

Chủ biên

Nguyễn Thị Đông

Tác giả

Phạm Đình Bình
Nguyễn Hải Kiên
Nguyễn Minh Quang