Mĩ thuật 2

Tổng chủ biên

Nguyễn Thị Đông

Chủ biên

Nguyễn Hải Kiên

Tác giả

Phạm Đình Bình
Nguyễn Thị Hiền