Tiếng Việt 1 tập hai

Tổng chủ biên

Nguyễn Minh Thuyết

Tác giả

Hoàng Thị Minh Hương
Trần Mạnh Hưởng
Đặng Kim Nga