Tiếng Việt 1 tập một

Tổng chủ biên

Nguyễn Minh Thuyết

Tác giả

Hoàng Hoà Bình
Nguyễn Thị Ly Kha
Lê Hữu Tỉnh